1.         e-pastu uz info@tlcandles.eu . Pircējs ir atbildīgs par pareizu datu uzrādīšanu, pretējā gadījumā Preces piegāde netiek garantēta. Preces pasūtīšana uzskatāma par Pircēja piedāvājumu Pārdevējam noslēgt šo Distances līgumu par pasūtītātās Preces piegādi un par Pircēja piekrišanu iegādāties pasūtīto Preci par norādīto cenu. Personas dati, kas attiecas uz preces piegādi, netiek nodoti trešajai personai.

2.        Pārdevējs veic Preces piegādi Pircēja norādītajā adresē saskaņā ar piegādes noteiktajiem tarifiem. Pircējs sūtīšanas izdevumu un Preču apmaksu veic kopā, pirms apstiprinājuma saņemšanas un Preču piegādes no Pārdevēja. Piegādes cena tiek iekļauta rēķinā.

3.        Pasūtījumus Pircējs var veikt 24 stundas diennaktī, bet pasūtījumu komplektēšanu Pārdevējs veic: vienas dienas laikā no pasūtījuma saņemšanas brīža. Pārdevējs nosuta Pircējam apstiprinājumu par pasūtījuma pieņemšanu e-pasta veidā. Ja Pircējs nesaņem apstiprinošu e-pastu, tad pasūtījums nav pieņemts. Pasūtījuma komplektēšana tiek uzsākta brīdī, kad nauda ir ieskaitīta Pārdevēja kontā.

4.       Pircējs var izmantot Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ietvertās atteikuma tiesības un atgriezt Preci 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā. Lai izvairītos no strīdus situācijām, Preces saņemšanas brīdī Pircējam ir jāpārliecinās vai tā atbilst pasūtījumam (krāsa, preces nosaukums un citi būtiski parametri).

5.        Gadījumā, ja Preces ir sakomplektētas neprecīzi, Pircējam ir tiesības Preci apmainīt 14 (četrpadsmit) dienu laikā ,izmantojot atgriešanas kodu un aizpildot atgriešanas veidlapu, kas pievienota pasūtījumā. Piegādes izdevumus iepriekšminētajā gadījumā sedz Pārdevējs.

6.       Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, jāņem vērā šādi ieteikumi un nosacījumi:

        7.1. Atgriežamā Prece nedrīkst būt lietota (ņemot vērā Preces specifiku). Ja atgriežamās Preces stāvoklis ir pasliktinājies, un tas ir noticis nepareizi to uzglabājot, Pircējam nav tiesības izmantot atteikuma tiesības.

       7.2. Pircējam ir pienākums saglabāt un nesabojāt Preces oriģinālo iepakojumu.

       7.3. Ja Pircējs vēlas izmantot atteikuma tiesības, tādā gadījumā tam ir jāsazinās ar Pārdevēju pa e-pastu cukurs@tlcandles.eu  Pircējs saņem no Pārdevēja atteikuma veidlapas formu, kuru aizpilda un nosūta Pārdevējam uz iepriekšminēto e-pastu.

       7.4. Sīkāku informāciju par to, kas ir distances līgums un atteikuma tiesības, Pircējs var iepazīties sekojošā mājas lapas adresē: http://www.ptac.gov.lv

       7.5. Naudu par atgriežamo Preci un tās piegādes izmaksām Pārdevējs pārskaita uz Pircēja norādīto bankas kontu atteikuma veidlapā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas un atteikuma veidlapā norādītās Preces saņemšanas Pārdevēja noliktavā (Maijrožu 1, Garkalnes novads, Latvijā, LV2137) pamatojoties uz Pircēja atteikumu.

8.       Vidējais piegādes laiks ir 2 (divas) līdz 6 (sešas) darba dienas, taču Pārdevējs patur tiesības Preci piegādāt 2 (divu) kalendāro nedēļu laikā, jo piegādes termiņi var mainīties atkarībā no Pārdevēja īpašajiem noteikumiem un Preces pieejamības noliktavā.

9.       Apmaksu par Preci Pircējs veic interneta veikalā www.cukursveikals.lv  ar kredītkarti (MasterCard, Visa, Maestro, Visa Electron) vai ar pārskaitījumu uz SIA TL Candles konta numuru, kas norādīts priekšapmaksas rēķinā. Visus piegādes izdevumus sedz Pircējs.

10.     Šis Līgums ir saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar šī Līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot un pildīt.

11.       Pircējs tiek informēts, ka Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā vienpusēji mainīt šī Līguma noteikumus.

12.     Privātuma politika

Privātuma politika

 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “TL Candles”, vienotais reģistrācijas Nr. 40203152258, juridiskā adrese Garkalnes nov., Sunīši, Maijrožu iela 1, LV-2137, (turpmāk – SIA TL Candles) ir interneta veikala www.cukursveikals.lv  veidotājs, īpašnieks un datu apstrādes pārzinis. SIA TL Candles ir izstrādājusi šo privātuma politiku, lai aizsargātu savu klientu/Jūsu personas datus un informētu par to, kā SIA TL Candles apstrādā klientu/Jūsu personas datus.

Ar šo dokumentu SIA TL Candles informē un apliecina, ka interneta vietnē www.tlcandles.eu apstrādātie klientu/Jūsu personas dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot šajā dokumentā minētajos gadījumos. Šajā dokumentā ir izklāstīti fizisko personu datu apstrādes principi interneta vietnē www.cukursveikals.lv , ar to saistītajās mobilajās lietotnēs (ja tādas ir izveidotas) un saistībā ar citiem SIA TL Candles sniegtajiem pakalpojumiem, kas tiek nodrošināti lietotājiem.

SIA TL Candles fizisko personu datu apstrādi veic saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgo datu aizsardzības regulu) un šo privātuma politiku.

Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos:

 • e-pasts: info@tlcandles.eu ;
 • pasts: SIA “TL Candles”, reģ. Nr. 40203152258, Maijrožu iela 1, Sunīši, Garkalnes nov., LV-2137.

Izmantojot interneta vietni www.cukursveikals.lv  un citus ar to saistītos pakalpojumus, (turpmāk – Pakalpojumi), klienti/Jūs varat iepazīties ar SIA TL Candles, tās filiālēm un saistītajām sabiedrībām (SIA TL Candles) piederošo un to licencēto vai nodrošināto informāciju un saturu. Pakalpojumi var ietvert arī trešo personu sniegtu informāciju, kas tiek izplatīta, pamatojoties uz licenci, atļauju vai cita veida vienošanos ar SIA TL Candles.

Daļa Pakalpojumu ir izmantojama, klientam nesniedzot personas datus, kā arī klients var izmantot savas pārlūkprogrammas drošības iestatījumus, kas ierobežos noteiktus izsekošanas vai reģistrēšanas līdzekļus, tomēr vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka, izmantojot šādus līdzekļus, SIA TL Candles pakalpojumu funkcionalitāte var tikt ierobežota.

Ja klients reģistrējas pakalpojumu izmantošanai vai veic darījumus ar tīmekļa vietnes www.cukursveikals.lv  vai kādas SIA TL Candles mobilās lietojumprogrammas starpniecību, SIA TL Candles ievāks un apstrādās informāciju par klienta darījumiem un citām darbībām. SIA TL Candles ir nepieciešams noteikts datu apjoms, lai pēc vajadzības reģistrētu un autentificētu klientu, apstrādātu klienta ierakstus un maksājumus, kā arī piegādātu klientam preces.

Jebkura klienta personas datu sniegšana ir brīvprātīga, tomēr datu nesniegšana var ierobežot vai pilnībā bloķēt SIA TL Candles pakalpojumu sniegšanu klientam. Klienta iesniegtos datus SIA TL Candles apstrādā uz klienta piekrišanas pamata, tomēr klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu savu datu apstrādei. Piekrišanas atsaukums neattiecas uz datu apstrādi, kas veikta pirms piekrišanas atsaukšanas.

1.         Ievācamo datu veidi un to apstrādes nolūki:

Datu veidi:

vārds, uzvārds, e-pasta adrese, telefona numurs, dzimšanas datums, piegādes un rēķinu nosūtīšanas adreses, patstāvīgs identifikators (piemēram, sīkfailā ietverts klienta numurs), kas saistīts ar personīgi identificējamu informāciju, kā arī cita informācija, ko iesniedzis klients.

Datu apstrādes mērķi:

datu apstrāde tiek veikta, lai:

 • atbildētu uz klientu informācijas pieprasījumiem;
 • sniegtu klientu pieprasīto pakalpojumu, tajā skaitā apstrādātu tiešsaistes pirkumus un nosūtītu klientam iegādātās preces;
 • izpildītu tiesību aktos noteiktās prasības;
 • aizsargātu SIA TL Candles likumīgās intereses, tostarp novērstu prettiesiskas darbības;
 • analizētu un uzlabotu SIA TL Candles darbību;
 • apstrādātu pretenzijas un risinātu strīdus;
 • uzturētu klienta tiešsaistes kontu;
 • reģistrētu klientu “Īpašā klienta” – “sekotāja” statusā;
 • nodrošinātu “Īpašā klienta” programmas darbību un priekšrocības, piemēram, lai identificētu klienta piederību “Īpašo klientu” lokam tirdzniecības vietā vai veidotu pirkuma darījumu uzskaiti;
 • atlasītu un veidotu klientam piemērotus produktu piedāvājumus;
 • novērtētu mūsu produktus un organizētu un īstenotu konkursus un akcijas;
 • nosūtītu klientam uz e-pastu vai tālruni (sms veidā) informāciju par jauniem SIA TL Candles produktiem, pakalpojumiem, piedāvājumiem, pasākumiem un citām uzņēmuma aktualitātēm, ja klients pieteicies jaunumu saņemšanai.

Vietnes apmeklējuma dati

Vietnes apmeklējumu dati ir ar personas identitāti nesaistīta informācija par tīmekļa vietnes lietošanas veidu. SIA TL Candles izmanto anonīmus datus par darbībām tiešsaistē, lai labāk saprastu, kā cilvēki izmanto SIA TL Candles pakalpojumus. Šajā nolūkā SIA TL Candles var izmantot apkopotu anonīmu trafika informāciju par darbībām tiešsaistē un informāciju no trešajām personām, lai izsekotu lietošanas tendences un tā uzlabotu pakalpojumus. SIA TL Candles var vākt informāciju par:

 • datumu un laiku, kad jūs piekļūstat pakalpojumiem;
 • jūsu interneta pakalpojumu sniedzēju, mobilo sakaru operatoru vai datu pakalpojumu sniedzēju;
 • jūsu interneta protokola (IP) adresi;
 • jūsu skatītajām lapām;
 • jūsu iegādātajām un aplūkotajām precēm;
 • saitēm, uz kurām jūs klikšķināt;
 • izmantotajiem līdzekļiem;
 • to, kad un kā jūs saistāties ar pakalpojumiem;
 • saturu, attēliem un reklāmām, ko jūs atlasāt;
 • to, kā jūs nokļuvāt pie pakalpojumiem un kurp dodaties, kad beidzat tos izmantot.

2.        Datu apstrādes tiesiskais pamats

Jūsu personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz turpmāk norādītajiem tiesiskajiem pamatiem:

 • Vispārīgās datu aizsardzības regulas (“VDAR”) 6.panta pirmās daļas (a) punkts (jūsu piekrišana);
 • VDAR 6.panta pirmās daļas (b) punkts (līguma izpilde);
 • VDAR 6.panta pirmās daļas (c) punkts (juridiska pienākuma izpilde);
 • VDAR 6.panta pirmās daļas (f) punkts (mūsu vai trešo personu leģitīmas intereses);
 • ja esat pieteicies jaunumu saņemšanai – Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma 9.panta pirmā daļa (jūsu piekrišana).

3.        Personas datu apstrāde

 • SIA TL Brokerage apstrādā Jūsu datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA TL Candles pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
 • Personas datu apstrādi var veikt SIA TL Candles darbinieks vai kāds no datu apstrādātājiem, ar ko SIA TL Candles ir noslēgts līgums.
 • SIA TL Candles, apstrādājot Jūsu personas datus, nodrošina personas datu aizsardzības principu ievērošanu.

4.       Datu aizsardzības principi

SIA TL Candles:

 • apstrādā personas datus likumīgi, godprātīgi un datu subjektam pārredzamā veidā;
 • apstrādā personas datus adekvāti, atbilstīgi un tikai tos, kas nepieciešami apstrādes nolūku sasniegšanai;
 • apstrādā personas datus tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, tostarp aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi un pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, izmantojot atbilstošus tehniskos vai organizatoriskos pasākumus;
 • personas datus glabā ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā;
 • Jūs informēs, kāpēc tai ir nepieciešami Jūsu personas dati, un ko SIA TL Candles darīs ar Jūsu personas datiem;
 • apstrādā tikai precīzus personas datus, un ja tas būs nepieciešams, tos atjauninās;
 • vāc personas datus tikai konkrētos, skaidros un leģitīmos nolūkos, un to turpmāku apstrādi neveiks ar minētajiem nolūkiem nesavietojamā veidā. Izņemot, ja tas būs nepieciešams, lai izpildītu tiesību aktos noteiktās funkcijas un pienākumus.

5.        Personas datu kategorijas

 • SIA TL Candles apstrādā: personas datus un īpašu kategoriju personas datus.
 • Personas dati ir informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, piemēram, Jūsu vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, kontaktinformācija (lai nodrošinātu efektīvu komunikāciju), informācija, kuru lūdzam sniegt, lai Jūs varētu saņemt pakalpojumus, ko sniedz SIA TL Candles,  u.c.
 • Īpašu kategoriju personas dati ir informācija, kas atklāj rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, un ģenētisko datu, biometrisko datu, lai veiktu fiziskas personas unikālu identifikāciju, veselības datu vai datu par fiziskas personas dzimumdzīvi vai seksuālo orientāciju apstrāde.

6.       Personas datu nodošana uz trešajām valstīm un garantijas

 • Jūsu personas dati parasti tiks glabāti un apstrādi Eiropas Ekonomiskajā Zonā.
 • Atsevišķos gadījumos, ja būs nepieciešams nodot Jūsu personas datus ārpus Eiropas Ekonomiskās Zonas, mēs to darīsim, kad mums būs tiesības to darīt un nodrošinot pietiekamu aizsardzības līmeni.

7.       Personas datu saglabāšana

 • SIA TL Candles saglabās Jūsu personas datus tikai tik ilgi, cik tas būs nepieciešams, lai izpildītu savas funkcijas un tik ilgi, cik to saglabāšanu nosaka tiesību akti. Laika periods, cik ilgi mēs saglabāsim Jūsu personas datus ir atkarīgs no tā kādam nolūkam tie ir tikuši ievākti, kā arī saskaņā ar Arhīvu likumu.

8.       Jūsu tiesības

 • Tiesības tikt informētam par to, kāpēc mēs apstrādājam un izmantojam Jūsu personas datus.
 • Tiesības pieprasīt informāciju par to, kādus personas datus mēs par Jums glabājam. Šo informāciju mēs sniedzam bez maksas. Mums ir pienākums sniegt atbildi viena mēneša laikā, ja vien mēs nepagarinām atbildes sniegšanu līdz trim mēnešiem, ņemot vērā pieprasījuma sarežģītību un skaitu.
 • Tiesības labot datus. Jums ir tiesības labot datus, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi. Mums ir pienākums sniegt atbildi viena mēneša laikā. Ja mēs nolemsim nelabot datus, mēs Jums sniegsim skaidrojumu, kāpēc mēs tos nelabosim, un sniegsim Jums informāciju par Jūsu tiesībām iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.
 • Tiesības uz dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”). Jums ir tiesības lūgt dzēst Jūsu personas datus vai pārtraukt to apstrādi. Tomēr ne vienmēr varēsim izpildīt Jūsu lūgumu, piemēram, ja normatīvais akts nosaka pienākumu saglabāt informāciju. Ja mēs nolemsim nedzēst datus, mēs Jums sniegsim skaidrojumu, kāpēc mēs nedzēsīsim datus, un sniegsim Jums informāciju par Jūsu tiesībām iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.
 • Tiesības ierobežot apstrādi. Jums atsevišķos gadījumos ir tiesības ierobežot Jūsu personas datu apstrādi, piemēram, ja informācija nav precīza. Ja notiks personas datu apstrādes ierobežošana, mēs varam saglabāt par to attiecīgu informāciju, lai nākotnē varētu nodrošināt šo tiesību ievērošanu. Ja mēs nolemsim atcelt šādu ierobežojumu, tad mēs Jums par to paziņosim.
 • Tiesības iebilst. Jūs varat iebilst pret Jūsu personas datu izmantošanu profilēšanā, tiešās tirgvedības nolūkos vai zinātniskās vai vēstures pētniecības nolūkos vai statistikas nolūkos, izņemot, ja apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs.
 • Jūs varat iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

e-pasts: cukurs@tlcandles.eu  ;

pasts: SIA “TL Candles”, reģ. Nr. 40203152258, Maijrožu iela 1, Sunīši, Garkalnes nov., LV-2137.

9.       Informācijas apkopošana elektroniski

 • SIA TL Candles interneta vietnēs var izmantot sīkdatnes.
 • Sīkdatnes ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina klientu par sīkdatņu izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai klients piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu nepieņemšana neaizliegs klientam lietot Vietni, taču tas var ierobežot klientam Vietnes izmantošanas iespējas.
 • SIA TL Candles mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko SIA TL Candles nenes atbildību.
 • Informāciju par sīkdatņu izmantošanu Jūs variet atrast SIA TL Candles interneta vietnē www.cukursveikals.lv. 

10.     Datu aizsardzības pārkāpums

 • Ja Jums ir bažas par to, ko mēs darām ar Jūsu personas datiem, vai kaut kas ir noticis neatbilstoši, piemēram, ja Jūs saņemiet vēstuli no SIA TL Candles, kura nav adresēta Jums, lūdzu sazinieties ar SIA TL Candles: tālrunis: 26111606, e-pasts: cukurs@tlcandles.eu , ziņojot par iespējamu personas datu aizsardzības pārkāpumu.

11.       Sūdzības un komentāri

 • Ja Jūs vēlaties iesniegt sūdzību vai sniegt komentārus par to kā SIA TL Candles apstrādā personas datus, Jūs variet rakstīt SIA TL Candles.
 • Tāpat Jūs varat vērsties ar sūdzību Datu valsts inspekcijā, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga, LV-1011.
Pievienots Tavam vēlmju sarakstam
Product added to compare.

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai uzlabotu interneta veikala lietošanas pieredzi. 

Vairāk lasi Sīkdatņu politika